We do the ride thing ร่วมปัน แบ่งปัน ให้เด็กติดผู้ต้องขัง มาร่วมกันเพื่อนำรายได้ให้น้องที่เกิดในเรือนจำ ภายใต้พันธกิจมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย